کیسه ۱۰ کیلویی برنج شیرودی

140,000 تومان

از ارقام برنج پرمحصول بوده و شباهت زیادی به برنج طارم هاشمی دارد


برنج طارم محلی

sh-2-4

محتوای محصول چهارم