کیسه ۱۰ کیلویی برنج فجر

150,000 تومان

از ارقام پر محصول و بسیار شبیه به برنج پاکستانی


برنج طارم محلی

sh-2-3

محتوای محصول سوم