کیسه ۱۰ کیلویی سرلاشه برنج طارم محلی سورت شده

110,000 تومان

نیمه طارم با ۲۵% برنج درشت


لاشه ها

110

شرح