درباره ما

شرکت تعاونی شالی کوبی احمد آباد کلیج در سال 1348 در روستای احمدآباد کلیج سفلی تاسیس گردید و خدمات خود را به کشاورزان از همان آغازین سالهای بدو تاسیس به صورت پیوسته و در راستای حفظ منافع کشاورزان عزیز تدوین نمود.این امر تا سال 1385 ادامه یافت که اعضای شرکت برای گسترش و نوسازی شرکت مذکور و بهینه سازی مبحث تولید برنج و کاهش ضایعات و سرعت عمل در تولید با خرید زمین کنونی شرکت اقدام به احداث کارخانه مدرن نموده و ساختمان جدید با دستگاههای مدرن تجهیز شده و در تاریخ 1388/5/10 به بهره برداری رسیده است.